Europarådet

 

I 2018 vedtog... Europarådet en opdateret udgave af konvention 108 kaldet konvention 108+. Denne er på nuværende tidspunkt ikke tiltrådt af Danmark...?

Europarådet har også udgivet en omfattende håndbog i europæisk databeskyttelsesret (indsæt link) (engelsk)

 

Europarådet blev oprettet i 1949 og danner i dag rammen om et samarbejde mellem 47 suveræne stater. 28 af disse stater er også medlemmer af Den Europæiske Union. Danmark var blandt de ti stiftende medlemmer af Europarådet i 1949. Medlemskab af Europarådet kræver, at staterne underskriver Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK).

I databeskyttelsessammenhæng har Danmark ratificeret Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (konvention 108) og tillægsprotokollen om tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende dataudveksling (konvention 181).

Datatilsynet er udpeget som den tilsynsmyndighed...

Det er Justitsministeriet, der møder i Europarådets arbejdsgruppe for databeskyttelse.

 

 

Fra gammel hjemmeside:

 

Der foregår i Europarådet et arbejde om databeskyttelse, der har tilknytning til Europarådets konvention nr. 108 af 28. januar 1981 om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger. Det er Justitsministeriet, der deltager i dette arbejde.

 

 

 

Beskyttelse af privatlivet på internettet

Europarådet vedtog den 23. februar 1999 et sæt retningslinier (en rekommandation) om beskyttelse af privatlivets fred for brugere af internettet.

Hovedformålet med retningslinierne er at gøre brugerne af internettet bevidste om de risici, der er forbundet med brugen af nettet - særligt med hensyn til privatlivets fred.

Retningslinierne anbefaler eksempelvis brugerne, når det er muligt, at optræde anonymt og at kræve information om, hvad oplysningerne om ens person bruges til.

Endvidere anbefales bl.a. udbyderne på nettet at udvise ansvarlighed ved brug af personoplysninger.

Læs Recommendation No. R (99) 5 (aktuelt link: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804f4429)

 

 

Kilder vedr. konventionerne:

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181/signatures?p_auth=bx5TkGgF

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108/signatures?p_auth=bx5TkGgF

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60887

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194759